کشف مهم حاج آقا: عوامل گرایش به بهائیت!؟
IRAN PRRESS NEWS / وبلاگ آزادی قلم
01-Nov-2010 (2 comments)


برای مثال به پاراگراف اول این خبر توجه کنید:

"خوش خلقی، کمک به هم نوعان، سر زدن به بیماران، هدیه فرستادن، ارزان فروشی، دید و بازدید از همسایگان و کمک به اقشار آسیب پذیر برخی از شیوه های بهاییان در تبلیغ عملی است."

در نظر اول، بعنوان یک خواننده بی طرف، چه فکری می کنید؟ آیا فکر نمی کنید که این احتمالا قسمتی از یکی از مقالات و یا کتب بهائیان باشد؟ حضرات بهائی ستیز آنقدر درمانده شده اند که دیگر حتی تشخیص نمی دهند که تمامی صفات بالا، از جمله صفات پسندیده اخلاقی است که هر شخصی باید داشته باشد، حال اگر شما ندارید و بهائیان دارند، حق و انصاف است که آنها را مورد شماتت قرار بدهید؟

 

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
Yadam Beh-Khair

Here is the original link

by Yadam Beh-Khair on


faryarm

Another example..

by faryarm on