در پیچ تند و تاریخی جنبش سبز
راه توده
01-Nov-2010

نبرد طبقاتی برای دستیابی به حقوق انسانی و اجتماعی، کهن ترین نبرد
انسان از آغاز شکل گیری جوامع بشری است. این نبرد، همچنان و در همه کشورهای جهان
جریان دارد و در گذرگاه‌های تند به اشکال مختلف و حاد خود را نشان میدهد. نام این
گذرگاه‌ها، پیچ‌های انقلابی است، اما این بدان معنا نیست که بر سر هر تند پیچی یک
انقلاب خونین روی خواهد داد و در پی هر جنبشی که متاثر از این نبرد است، باید
درانتظار ویرانی و از نو، سازندگی بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark