هشدار نسبت به خطر اکتشاف نفت در پارک ملی کویر/ فاجعه نزدیک است
خبرگزاري مهر
30-Oct-2010

صدور مجوز عملیات اکتشاف نفت در بزرگترین پارک حفاظت شده ایران در حالی از سوی نماینده سازمان محیط زیست در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده که معاونت محیط طبیعی این سازمان به عنوان مرجع رسمی صدور یا عدم صدور مجوز از این اقدام به شدت انتقاد و خواستار لغو مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر صدور مجوز اکتشاف و استخراج نفت در پارک ملی کویر از سوی محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست ایران در روز محیط بان در حالی اعلام شده که پیش از این مسئولان محیط زیست از دهه هفتاد تا قبل از این، صدور هر گونه مجوزی را انکار می کردند.

دکتر محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر با همراهی با متخصصان و کارشناسان محیط زیست بر این باور است که پارک ملی کویر مانند همه پارکهای ملی در جهان قوانین و مقرارات مشخصی دارد و درباره صدور مجوز اکتشاف نفت هر بار به من مراجعه شده با این مسئله مخالفت کرده ام.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark