هشت موضوعی که رای آمریکایی‌ها را تعیین می‌کند
BBC / staff
27-Oct-2010 (one comment)

در حالی که آمریکا در بدترین وضعیت اقتصادی دهه های اخیر گرفتار شده است، انتخابات میان دوره ای دوم نوامبر می‌تواند به منزله یک همه‌پرسی در مورد سیاست‌های اقتصادی دموکرات‌ها باشد.

البته مسائل دیگری هم در این انتخابات مطرح است؛ از بیمه خدمات درمانی گرفته تا تغییرات آب و هوایی. مسایلی که بنابر نتایج حاصل از نظر‌سنجی‌ها مشخص می‌کنند رای دهند‌گان به کدام حزب در نوامبر رای خواهند داد.

اشتغال

نرخ فعلی بیکاری (حدود ده درصد) در ایالات متحده از نظر سیاسی تبعاتی زیادی به دنبال دارد. اکثر تحلیلگران انتظار دارند که حزب دموکرات بهای سنگینی برای این میزان بیکاری بپردازد مگر آن که تا ماه نوامبر میزان آن کاهش یابد.

از بدشانسی دموکرات ها، بعضی از ایالت‌هایی که به منزله میدان جنگ انتخاباتی تلقی می شوند، بیشترین نرخ بیکاری را دارند؛ ‌ایالت‌هایی نظیر میشی... >>>

MM

Don't complain. Get out there and vote.

by MM on

Take a good look at the issues at hand, or if you have a particular one(s) you care about, find out how your representative/opponent feel about it/them.  SOON.

Don't complain.  Get out there and vote.Share/Save/Bookmark