مگسان دور ایشان حلقه زدند
peiknet / محمد جواد اکبرین
26-Oct-2010

به تصاویر استقبال کنندگان از آقای خامنه ای در روز نخست نگاه
کنید؛ حتی یک نفر از آنها خارج از خانواده حکومت محسوب نمی
شوند
،
بلکه بسیاری از آنها منصوبین و نمایندگان و نزدیکان رهبرند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark