فشار کودتاچیان برای کسب مشروعیت ”اسلامی“
tudehpartyiran.org
25-Oct-2010

سفر ده روزه علی خامنه ای به قم وابعاد
گسترده تدارکاتی- تبلیغاتی آن که از هفته ها پیش تمامی نهادهای
نظامی-انتظامی و همچنین مزدوران وابسته به ”بیت رهبری“ در قم را درگیر کرده
بود، حاکی از اهمیت این سفر و اهداف آن برای کودتاچیان است. یکسال و نیم
پس از تقلب بزرگ و پایمال کردن آرای میلیون ها ایرانی، و با وجود سرکوب خشن
و خونین جنبش اعتراضی توده ها فعل و انفعالات سیاسی کشور حاکی از ادامه
بحران رژیم ولایت فقیه و تزلزل و بی اعتباری بیش از پیش ولی فقیه به عنوان
رهبر اصلی کودتای انتخاباتی است. بی شک سفر خامنه ای به قم را باید در
ارتباط با مخالفت روز افزون ”مراجع تقلید“ با موضع گیری ها و سیاست های
اعمال شده حاکمیت کودتایی ارزیابی کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark