فيلم مستند مهران تمدن
Radio Farda
21-Oct-2010 (one comment)

«بسيجی» از روز چهارشنبه در سينماهای فرانسه اکران شده است. به نوشته
لوموند این فیلم در سال ۲۰۰۹ قبل از سرکوب معترضان به نتايج انتخابات رياست
جمهوری فيلم‌برداری شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

......

by yolanda on

Hi! Comrade,

    I can't find your comment to my blog.....Thank you anyway!

Be very honest with you........I saw almost no sickles and hammers in Beijing......but a lot of red national flags with yellow stars......sickle and hammer are on the Communist party flags.......but I did not see them. Sorry for the off-topic remarks......it won't happen again.

Take care!