از وام مشایی تا ممنوع الخروج شدن
Radio Farda
21-Oct-2010

اين خبر که ابتدا به صورت شايعه در محافل سينمای ايران شنيده می شد، روز يکشنبه توسط خبرگزاری مهر تاييد شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark