استقبال رسوائی، که بدرقه خامنه ای از سوی مردم بود
peiknet
20-Oct-2010

استقبال از خامنه ای به صورت یك جوك در دهان مردم منتقل می شود
و البته مردم آن را با داستان استقبال مردم بصره از حضرت علی
مقایسه كرده و خود متوجه ستمگرانه بودن حكومت رهبر برای
استقبال چند ده میلیاردی می شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark