خانم ها را دید، اما "شهر" را ندید!
peiknet
19-Oct-2010 (one comment)

ای کاش کمی هم حال و روز مردمی که در راه پله ادارات و سازمان های دولتی و عمومی سرگردان و اسیرند را درک کنند و در کنار وا اسلامای شان بر حجاب زنان، کمی هم دلشان به حال این مردم بسوزد

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Akhoond does not understand more

by Maryam Hojjat on

A mollah can see only women and can not comprehend any thing else. We have to cry for our situation!