هنوز توان جلوگیری از وقوع فاجعه در ایران وجود دارد
راه توده
18-Oct-2010

ما به سمت
استقرار یک حکومت فاشیستی
تمام عیار می رویم . از طرفی حکومت

درگیر بحرانی عمیق در داخل و خارج
حاکمیت است و از طرف دیگر خطرات خارجی روز به روز بیشتر می
شود. حکومت بقای خود را در سرکوب جستجو می کند و بر این یقین
است که راه دیگری برای بقاء ندارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark