بافت تاریخی اصفهان کوچک و کوچکتر می شود
خبرگزاري مهر
16-Oct-2010

دو هزار و چهارصد هکتار بافت تاریخی اصفهان با همه خیابانها و خانه هایی که متعلق به دوره ساسانیان است توسط مسئولان سازمان نوسازی و شهرسازی شهرداری و سازمان مسکن به بهانه عمران، بهسازی و نوسازی در حال کوچک و کوچکتر شدن است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark