اهداي دفترچه خاطرات چه‌گورا به دولت ايران
خبرگزاري فارس
16-Oct-2010

در نشست خبري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران و وزير فرهنگ بوليوي دفترچه خاطرات و دست‌نوشته‌هاي چه گورا در دوران زندان از سوي يوگا رزولما به دولت جمهوري اسلامي ايران هديه شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark