ماهیت امریکائی- انگلیسی
راه توده
11-Oct-2010

توصیه ای که ما می
کنیم اینست که در هر رویدادی باید دید و بررسی کرد که نتیجه آن رویداد به نفع چه کس
و یا کسانی تمام شده است. شناخت ماهیت یک رویداد تاریخی از اینجا آغاز می شود. در
این مسیر، حتی نمی توان و نباید به سند سازی ها و جنجال های تبلیغاتی توجه کرد،
زیرا موجب گمراهی در شناخت از ماهیت رویدادها می شود. این همان توصیه ایست که در
ارتباط با رویدادهای دو سال آخر عمر آیت الله خمینی و بویژه فاجعه قتل عام زندانیان
سیاسی در سال 1367 کرده ایم و همچنان نیز بدان پایبندیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark