علی خامنه ای در دفاع از دولت احمدی نژاد
peiknet
11-Oct-2010

نه آقای خامنه ای راست و پوست کنده می گوید آن مسئله اصلی که
همه مسائل دیگر فرعی و تابع آنست کدام است و نه آقای علم الهدا
می گوید آن ارزشی که باید حاکم باشد چیست؟ نه آقای خامنه ای می
گوید مسئله اصلی اتم و جنگ است و نه آقای علم الهدا راست و
پوست کنده می گوید منظورش ار ارزش ها ترویج خرافات مذهبی و
سرکوب است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark