خواب طلائی احمدی نژاد
peiknet
10-Oct-2010

همایش ایرانیان خارج از کشور، که با بلیت مجانی رفت و بازگشت، وعده 1500 یورو پول نقد و  هتل 5 ستاره مجانی، به کارگردانی رحیم مشائی در تهران برگزار شد، مقدماتی بود برای برخی ارتباط های امریکائی، که اکنون و پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر نیویورک طشت رسوائی آن از بام افتاده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark