کلاهبرداری چند میلیاردی شرکت هندی پاکستانی از بازار کامپیوتر
ParsTV
07-Oct-2010
بازار کامپیوتر ایران که به دلیل افزایش و بی ثباتی نرخ
ارز روزهای پرتشنجی را سپری می کند با یک کلاهبرداری چند میلیاردی یک شرکت هندی
پاکستانی از برخی شرکتهای صاحب نام ایرانی در حوزه سخت افزار روبرو شده
است. کلاهبرداری 40 میلیون درهمی از تجار ایرانی به گزارش خبرنگار مهر، همزمان
با افزایش قیمت ارز در کشور، قیمت قطعات و کالاهای کامپیوتری در بازار ایران به طور
سرسام آوری افزایش یافته و کلاهبرداری چند میلیاردی یک شرکت هندی پاکستانی از برخی
تجار ایرانی باعث شده است این بازار روزهای بی ثباتی را سپری کند. >>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark