حکایت همسر خشایارشا و حکم جواز 'زنای مشروع'
BBC / مهرداد فرهمند
06-Oct-2010 (6 comments)


آری شواط، خاخام اسرائیلی با استناد به کتاب مقدس نظر داده است که زنان یهودی، حتی اگر شوهر داشته باشند، از لحاظ دینی مجازند برای کسب اطلاعات یا خدمت به امنیت ملی با دشمن همبستر شوند و این عملشان گناه محسوب نمی شود.

خاخام شواط اظهارنظر خود را در مقاله ای با عنوان "زنا برای امنیت ملی" منتشر کرده که حاصل یکی از طرحهای پژوهشی او برای مؤسسه اسرائیلی صومت است؛ این مؤسسه، مرکزی برای مطالعه تقابل مذهب و تجدد به شمار می رود.

استدلال او در این مقاله بر پایه حکایت دو زن یهودی در عهد عتیق کتاب مقدس است: استر و یاعل.

استر یا هدسه، همسر یهودی خشایارشا، شاهنشاه هخامنشی بود و فصلی از عهد عتیق به نام "سفر استر"، به داستان او اختصاص دارد.

>>>
Anonymous Observer

زنأ برای امنیت ملی‌ :-))

Anonymous Observer


For those of you who have always been looking for an opportunity to hook up with a married Jewish MILF, this is your chance. :-)))


Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

All kidding aside, this is a perfect example

by Anonymous Observer on

of what happens when religion and fanaticism run a mock.  


mash Ghanbar

Either this

by mash Ghanbar on

Or they are trying to make The jewish faith ever more appealing to those who are still religiously undecided. undeclare. un,....:)))


Anonymouse

Atta & others were strip joint junkies! Islamic Rep is not Al Q!

by Anonymouse on

Everything is sacred


Anonymous Observer

Yes Anonymouse, but in their case

by Anonymous Observer on

it applies to same sex relationships. :-)


Anonymouse

I believe Al Qaeda uses the same rationale for their recruits!

by Anonymouse on

Everything is sacred