درخت تنومندی بنام "هویت ایرانی"
راه توده
13-Sep-2010

مردم ایران از عرب زدگی جمهوری اسلامی بشدت دلزده و ناراحت اند. این دلزدگی
و ناراحتی نه به آن معناست که نسبت به سرنوشت مردم فلسطین بی تفاوت شده اند
و یا دولت متجاوز اسرائیل را تائید می کنند. بلکه مجموعه سیاست هائی که
جمهوری اسلامی در ارتباط با لبنان و فلسطین داشته و ایران را به مناقشه ای
نظامی متصل کرده ناراضی اند. از پول بی حساب و کتابی که در خدمت این سیاست،
به کشورهای عرب منطقه منتقل می شود، از تبدیل زبان عربی به اولین زبان
اجباری مدارس – پس از فارسی- ناراضی اند. از آلوده شدن هرچه بیشتر زبان
فارسی به عربی نگرانند. از دخالت های نظامی و سیاسی واحد سپاه قدس در امور
داخلی ایران ناراضی اند. سپاهی که عمدتا لبنانی و عراقی و فلسطینی اند. این
رشته سر دراز دارد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark