مرگ براین اوضاع
راه توده
13-Sep-2010

هیچکس تردید ندارد و قطعا حاکمیت نیز دچار این تردید نیست که : زمانی
می‌توان از پایان جنبش سخن گفت که یا بیم از انفجار جمعیت معترض در
خیابان‌ها و ضرورت آماده باش نظامی و شبه نظامی دیگر وجود نداشته باشد و یا
فراتر از این، برای معترضان جواز رسمی تظاهرات و راهپیمائی صادر شود. بقیه
ادعاهای حاکمیت، فراتراز ادعا نیست و در هیچ حسابی جز حساب رویائی حاکمیت
نمی گنجد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark