تری جونز؛ کشیش افراطی ِ تا دیروز ناشناخته و نگرانی‌های امروز
Radio Farda / امیر مصدق کاتوزیان
12-Sep-2010

زعمای جمهوری اسلامی به جای این که حرکاتی مانند اقدام تری جونز را مستمسک قرار دهند به اقلیت های مذهبی ما و شهروندان بهایی، کلیمی و زرتشتی ما بپردازند و مواظب حقوق شهروندی آنها باشند.

حمید دباشی

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark