اردوی مغز شوئی ولایت
peiknet
11-Sep-2010

تمام مدت در وعده های مختلف از ما پذیرایی شد... نهایتا از موضوعات تدریس شده از ما امتحان گرفتند و قرار شد کارنامه ها بعدا ارسال شود... در یک کلام، یکماه تمام سعی کردند مغزمان را شسته، روی طناب پهن کرده و خشک شده تحویل بدهند!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark