خشت و آینه
راه توده / Asgar Davoodi
10-Sep-2010

هفته گذشته ، رئیس فراکسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولتی روسیه، این نگرانی را به گونه ای دیگر و در ارتباط با زیاده خواهی های اتمی جمهوری اسلامی برای نیروگاه اتمی بوشهر اینگونه بیان کرد:

«... در موقعیت دشوار قرار داریم و سخنان تحریک آمیز و بی مسئولیت مقامات رسمی جمهوری اسلامی، مانند نفتی می ماند که روی آتش پاشیده می شود!»

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark