آنچه خامنه ای مرتکب شد حتی شاه، از ترس مردم مرتکب نشد
راه توده
10-Sep-2010

خامنه ای توانست تا مدت ها، پشت بحران های اقتصادی و سیاسی ناشی از اجرای برنامه "تعدیل اقتصادی" دولت هاشمی رفسنجانی پنهان بماند، اما این پنهان شدن تا ابد ممکن نبود و به همین دلیل او با فرمان تغییر اصل 44 قانون اساسی که خود اقدامی غیر قانونی و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، راه را برای اجرای کامل تر، منسجم تر و متمرکز تر اقتصادی سرمایه داری و خصوصی سازی لیبرالیستی باز کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark