سلطه طلبی امپریالیسم، دولت کودتا، و مصالح جنبش مردمی
tudehpartyiran.org
09-Sep-2010

نشریه «یو.اس. نیوز»، روز 5 شهریورماه، در
مقاله تحریک کننده یی اظهار داشت که ”هم برای ایالات متحده و هم برای
اسرائیلی‌ها، ساعت هسته‌ای ایران این روزها به سرعت حرکت می‌کند....
اسرائیل باید خود را برای حملات پیش‌دستانه مهیا کند و توان بازدارندگی
هسته‌ای خود را هم افزایش دهد. اسرائیل باید تجهیزات لازم برای دومین حمله
هسته‌ای که سخت‌تر خواهد بود را فراهم کند... همگان اسرائیل را قدرتی
هسته‌ای در خاورمیانه می‌دانند و اکنون اسرائیل باید به همگان این را
بفهماند که بحث دفاع ”پیکانی“ همزمان با تلافی هسته‌ای اسرائیل عمل خواهد
کرد. سیستم دفاع ”پیکانی“ برای تامین امنیت اسرائیل ضروری است اما کافی
نیست.“

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark