بحران هويت اسلام گرايان اردن
لوموند ديپلوماتيک
09-Sep-2010

از نقطه نظر تاريخي، اخوان المسلمين اردن از کرانه باختري رود اردن نشات
گرفته اند، به همان اندازه که اخوان المسلمين در نوار غزه، از رهبري موجود
در مصر تبعيت مي کنند. اخوان المسلمين به طور سنتي، مواضعي محافظه کارانه
داشته و به (نظام) پادشاهي هاشمي در اردن وفادار بوده اند:

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark