اقتصاد را مجددا به امری سیاسی تبدیل کنیم
لوموند ديپلوماتيک
09-Sep-2010

حال ببینیم این اخلاق چیست، که به ما امر می کند تا اقتصاد را تحت نظرگرفته
و آنرا واقعیتی نیانگاریم که سیاست با خونسردی تمام میبایست در مقابلش
سر فرود آورد. در ابتدا مناسب است این دید اخلاقی نسبت به انسان را کنار
بگذاریم که همه چیزدر آن در محدوده پرهیزکاری و یا گناه تعریف می شود .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark