۱۶ تن از فعالان سیاسی کرد در خطر اعدام می باشند
Akhbare Rooz
07-Sep-2010

بدنبال تداوم اعمال خشونت آمیز، احضار و دستگیری های خودسرانه ، محاکمه یا زندان، کشتار و اعدام های علنی و غیرعلنی دولتی که در مناطق مختلف ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مورد اقوام و ملل ایرانی (آذری، کرد، فارس، بلوچ ، عرب ، ترکمن و ...) به شدیدترین وجه اجرامی شود .
از آنجا که این سرکوب و خفقان از بدو استقرار جمهوری اسلامی ایران تاکنون ادامه داشته و بویژه در دوران دولت احمدی نژاد آهنگ پرشتاب تری به خود گرفته است، لذا کمیته اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نسبت به تداوم رفتارهای غیر قانونی، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام ها اعتراض می نماید.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark