بیست و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران
Akhbare Rooz
07-Sep-2010

اخبار روز: آن بیست و یک سال یک طرف، این یک سال یک طرف. بیست و یک سال ایستادگی خستگی ناپذیر و پررنج بازماندگان قتل عام زندان سیاسی در سال ۶۷ برای دادخواهی و علیه فراموشی، وقتی با یک سال جنبش سبز و دموکراتیک مردم ایران به هم پیوست، خاوران از فراموشی بیرون آمد.
دهم شهریور، سالروز سمبلیک جنایتی است که از مرداد ماه ۶۷ شروع شد و دنباله اش به آذر و دی ماه همان سال رسید و نتیجه اش قتل عام چندین هزار نفر از آزادی خواهان کشور ما در زندان ها بود. داستان این بیست و یک سال برای خانواده های بازمانده ی این حادثه ی شوم و انسان های آزادی خواه ایران، از یک طرف داستان درد و اندوه از دست دادن عزیزان خود بود و از طرف دیگر قصه ی مبارزه برای دادخواهی و علیه فراموشی، مبارزه علیه حکومتی که بعد از انجام جنایت، به انکار جنایت برخاسته بود.
ایستادگی بر حق دادخواهی، خود رنجی گران شد افزون بر درد از دست دادن عزیزان. خانواده ها را برای انکار جنایت تحت ... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark