راه سعادت شهادت است البته بنده اهل شهادت نیستم!
peiknet
28-Aug-2010

احمدی نژاد در این مراسم سخنرانی
هم کرد، که البته سخنانی که باعث تفریح مردم شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark