طرح مکتب ایرانی سهميه حج را كاهش داد
tabnak
28-Aug-2010

پیش از این وهابی ها در تلویزیون عربستان نسبت به طرح مکتب ایرانی علیه
جمهوری اسلامی ایران جو سازی و ایران را متهم به فعالیت های ناسیونالیستی
کرده بودند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark