کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد
tudehpartyiran.org
24-Aug-2010

اتفاقا همین نوع نیروها بویژه پیروان مظفر
بقایی و شاگرد او حسن آیت امروز از همان سیاست علیه جنبش مردمی، بهره می
برند. یک نمونه گویا در این زمینه مطلبی است که پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز
14 مرداد ماه در تعریف از حسن آیت (شاگرد و مرید مظفر بقایی) علیه میرحسین
موسوی نوشته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark