سپاه، نیروگاه های برق را از دولت و ملت طلب دارد!
peiknet
23-Aug-2010

با شروع زمزمه خصوصی سازی نیروگاه های کشور، سرداران سپاه برای در اختیار گرفتن آنها دندان تیز کردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark