بخشنامه احمدی نژاد به وزارت خارجه
peiknet
23-Aug-2010

این آغاز خوانده شدن فاتحه وزارت خارجه و تشکیل یک وزارتخارجه جدید و موازی است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark