آقای نوری علا "تمامیت ارضی" فراموش نشود./بیژن مهر
JMI News / JMI News
23-Aug-2010

متاسفانه اصل یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران از حداقل مشترکات نوری علا جا افتاده است که در این یادداشت کوتاه به ذکر اهمیت آن برای آینده کشور و نقش تعدیل کننده آن برای همبستگی نیروهای ملی اپوزسیون ٬باورمند به ۳ اصل حقوق بشر ٬ تمامیت ارضی و جدایی کامل دین از حکومت و جلوگیری از تنش بیشتر در همایش مورد نظر ایشان, لزومی نیست .

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark