200 هزار زن برای تن فروشی به اسارت گرفته شدند
aayande.
22-Aug-2010

. سخن از 200 هزار دختر و زن جوانی است که از پایان دهه 1930 تا اواسط دهه
1940  در شبکه روسپی خانه های ارتش ژاپن  مجبور  به روسپیگری بودند و بطور
مستمر و سازمان یافته مورد تجاوز وتحقیر جنسی  و غیر جنسی قرار می گرفتند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark