از ابتدای ورود به حزب نقشه نابودی آن را داشتم
راه توده
22-Aug-2010

"هدف تمامی زندگی من نابودی کمونیسم و دیکتاتوری غیر قابل تحمل بر مردم
بود.همسر من که ضرورت این نکته را حتی قبل از من درک کرده بود از من کاملا
حمایت کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark