آگاهی مردم، سلطنت، سلسله خامنه ای را ناممکن کرده است
راه توده / Gita Alishahi
22-Aug-2010

آقای خامنه ای که با حکم آیت الله خمینی، بدلیل ماجراجوئی و به کشتن دادن جوانان در جبهه ها و همچنین یارگیری نظامی در جبهه ها، از جانشینی فرماندهی جنگ برکنار و این مسئولیت به هاشمی رفسنجانی داده شد، دو دهه درمقام و اختیارات رهبری، زمینه های سلطه سیاست نظامی و جنگی را بر کشور فراهم کرد و اکنون بیش از دوران ریاست جمهوری اش، خود را رهبری جهانی تصور کرده و این رهبری را می خواهد با مسلط ساختن سپاه و انواع دستگاه های امنیتی موازی و سرانجام، با جنگ تثبیت کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark