انسانی صادق اما ساده و زودباور
راه توده
22-Aug-2010

درباره مناسبات حزب توده ایران و مهندس
بازرگان، در دوران کوتاهی که وی نخست وزیر جمهوری اسلامی بود، حرف و ادعا
بسیار است، اما واقعیات آن اسنادی است که حزب توده ایران درباره این
مناسبات منتشر کرده است. از جمله نخستین پرسش و پاسخ های دبیراول وقت حزب
توده ایران، شادروان نورالدین کیانوری. ما دراین شماره راه توده، از پرسش و
پاسخ شماره 2 که در سال 1358 در دفتر مرکزی حزب توده ایران در خیابان 16
آذر تهران برگزار شده، پاسخ وی به پرسشی درباره این مناسبات را برگزیده
ایم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark