امپراطوری وحشت جهانی پس از بمباران اتمی ایران
peiknet
20-Aug-2010

کاسترو اضافه
کرد، بخش دوم سناریوی بمباران اتمی ایران، برپائی یک دولت
جهانی زیر سیطره  حلقه ای مرکب از بزرگترین سرمایه داران جهان
و سیاستمدارانی همسو با آنهاست و بشریت باید علیه این فاجعه
بپا خیزد. ما باید به جوانان نشان بدهیم که این "هولوکاست"
هسته ای، موجودیت بشریت را در روی کره زمین با مخاطره جدی
روبرو خواهد کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark