شیخ اصلاحات (مهدی کروبی) در تالار مسنجر !
drkhazali.com
18-Aug-2010

بچه آخوند بالای منبر برود، باید یا سیم برق را قطع کرد یا منبر را چپ کرد،
یا مسجد را - مثل جامع کرمان، که معلوم نشد کار کی بود!- به آتش کشید، یا
مستمعین اورا ببرند!، یا از انصار و حاج سعید کمک بگیرند و اگر نشد همان
صندوق گوجه و تخم مرغ کارساز است!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark