آواز: سالار عقیلی
Youtube!!!
17-Aug-2010

عزیزی این ویدئو را برایم ایمیل کرد، که دیدم و شنیدم و پسندیدم.
حالا اگه این آقای عقیلی، در یه جایی‌ یه رئیس جممهوری ئی چیزی رو بغل کرده
باشه، یا در آینده همچین عملی‌ ازش سر بزنه گناهش گردن اوشونی که این رو
واسم فرستاد. از چشم بنده نبینید. حوصله بلاگ ملاگ کردنشم نداشتم که دنگ و
فنگش زیاده. خانمها و آقایون خبرنگار ببخشن....

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark