قطع پیوند با رویدادهای ایران معنائی جز "مرگ سیاسی" ندارد!
راه توده
16-Aug-2010

سیر حوادث پیش و پس از کودتای 22 خرداد، تبدیل سپاه پاسداران به
بزرگترین بنگاه اقتصادی و بالا گرفتن تبلیغ ظهور امام زمان، خطر حمله نظامی
به ایران، همچنین یورش به روحانیون صدر انقلاب و سازمان‌ها و احزابی که
رهبران آنها همگی از کادرهای صدر انقلاب و جمهوری اسلامی‌اند و همچنین
سلسله رویدادهای دیگری که در یکسال گذشته شاهد آنها بوده‌ایم، همه نشان
میدهد که بسیاری از نکات مطرح شده در آن مصاحبه نه تنها به حقیقت نزدیک
بوده، بلکه تحقق یافته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark