در انتخابات برنده می شوم و حالا حالاها در خدمت هستم!
peiknet
15-Aug-2010 (one comment)

فکر نکنید به این راحتی به اینجاها رسیده ایم. کسانی که به ظاهر دوست ما هستند اما در پشت دیوار خانه مان (اشاره به مجلس) می نشینند و طرح می دهند که مثلاً به بهانه تجمیع انتخابات طول دوره ریاست جمهوری بنده را کم بکنند تا شاید زودتر از دست من خلاص شوند، اما دیدید که به نتیجه نرسیدند و نمی دانستند که ما حالا حالا ها در خدمت آنان خواهیم بود.

اولین اشتباه در سیاست آخرین اشتباه هم خواهد بود. به نظر شما چرا هرچقدر به ما فشار آوردند که یکی از نزدیکترین همراهان حاضر در این جمع «اشاره به مشایی» را از قطار دولت پیاده کنیم، زیر بار نرفتیم؟ چون اگر زیر بار برویم داستان ادامه پیدا می کند و رویای کسانی که می خواستند زمستان ٨٧ دولت را از اکثریت بیندازند تحقق پیدا می کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
benross

Since the election period, I

by benross on

Since the election period, I had a feeling that Khmenei and Ahmadinejad did not have the same agenda. Their 'union' was sort of each of them holding the balls of the other, ready to be squeezed at anytime. But I think Ahmadinejad in this whole thing was greatly underestimated all around.