15 نکته خواندنی از همایش ایرانیان خارج از کشور
aayande.
13-Aug-2010

به شوخی پرسیدم: از اوباما خبری آورده اید؟

فورا و قاطع پاسخ داد: خیر.

پرسیدم: از اینطرف قرار است پیامی ببرید؟

پاسخش با لبخند یک “ببینیم” کشدار بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark