جایزه سرکوب مردم را گرفت و رئیس "دود و دم" ایران شد!
peiknet
12-Aug-2010

این عین اصطلاحی است که استاندار تهران، به همان سبک لاتی
احمدی نژاد، هنگام معرفی فرماندار جدید تهران بر زبان آورده
است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark