دو دهه تجربه برای شناخت او کافی بود!
راه توده
08-Aug-2010

در جریان بررسی صلاحیت کاندیداها، روزنامه سلام با اشاره‌ای
آشکار و به نقل از هفته نامه کیهان هوائی نوشت که نماینده وی
در جلسه بررسی صلاحیت‌ها شرکت کرده و در رد و یا تائید
کاندیداها نظر نهائی را داده است! روزنامه سلام در آستانه
انتخابات مرحله اول به دلیل چاپ همین خبر، به مدت سه روز توقیف
شد و از توزیع آن شماره‌ای که این مطلب در آن نوشته شده بود
نیز جلوگیری شد. فرمان یورش به چاپخانه روزنامه سلام و دستور
توقیف آن از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شد. دادگاهی که
اختیارات آن در جمهوری اسلامی نا محدود است!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark