ایران نباید تخته پرش بزرگترین فاجعه بشری قرن شود
راه توده
08-Aug-2010

این مسیر که قطعا دست های پنهان سازمان های
اطلاعاتی جهانی در آن حضور داشته اند، از پیچ و خم های بسیاری
عبور کرده است، که کودتای 22 خرداد یکی از تند

پیچ های آن بود. آینده نشان خواهد داد،
که کودتای علیه میرحسین موسوی و نتیجه واقعی انتخابات 22
خرداد، یک طرح بین المللی بود، برای جلوگیری از تغییر سیاست و
حاکمیت در ایران، زیرا این حاکمیت و این سیاست، نقش همان تخته
پرشی را دارد که سرمایه داری جهانی برای کاهش جمعیت جهان، برای
عبور از بحران اقتصادی، برای برقراری امپراطوری نظامی جهانی
بدان نیازمند است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark