یکسال و چند ماه پس از دروغگوئی های نفتی احمدی نژاد
peiknet
08-Aug-2010 (one comment)

بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت درباره ادعاهای اخیر نفتی احمدی نژاد در سال 1388 نامه ای خطاب به وی نوشت و منتشر کرد که بد نیست، یکسال و اندی دوباره نگاهی به آن انداخته شود تا معلوم شود او چه گفت و چه نوشت و احمدی نژاد در برنامه های تبلیغات انتخاباتی اش چه گفت و چه ادعاهائی کرد و هر دو را با اوضاع پس از کودتای 22 خرداد، تشدید تحریم ها، بازداشت ها و ادامه دروغگوئی های احمدی نژاد مقایسه کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

AN is a great LIER Like The all Akhoonds

by Maryam Hojjat on

All lie because it has internal costumers who are a bunch of  backwarded, illiterated moslem who blindly follow and listen to the BSs.