امریکا و اروپا می خواهند جفتک بیاندازند!
peiknet
08-Aug-2010

احمدی نژاد در سخنرانی خود، امام دوازدهم و غایب را رهبر
جمهوری اسلامی معرفی کرد و تفسیر قرآن را نیز از روحانیت گرفته
و به مراکز غیبی واگذار کرد. نکات قابل تاملی در سخنرانی
اوباشانه او وجود دارد که نشان دهنده نقشه های محافل پنهان و
پشت سر اوست.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark